PSI 502

S襤YASAL KURAM- II

(2017-2018 Bahar)

Prof. Dr. H. Bahad覺r Türk

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Program覺

Çankaya Üniversitesi

 

襤letiim için: hbturk@cankaya.edu.tr

Ders Günü ve Saatleri: Perembe, 18:00-21:00.      

                       

TANIM:

                        Siyasal kurama dair tart覺malar siyaseti düünme biçimlerine ilikin genel anlam çerçeveleri sunarlar. Bu dersin amac覺, bu dorultuda, siyasal kuram içindeki temel konulara dair tan覺mlay覺c覺 ve analitik bir tart覺ma yürütmektir. Dersin ana izlekleri devlet, egemenlik ve yurttal覺k merkezli sorunlar ve tart覺malarla ilgilidir.  Siyasal Kuram- II; siyasal düünceler tarihi içindeki en az覺ndan klasik tart覺malara dair bir fikir sahibi olunduu ön kabülüne dayan覺r ve öncelikli amac覺 kronolojik bir siyasal düünceler tarihi tart覺mas覺 sunmak deildir. Zaman zaman bu türden bir çabay覺 da içerecek bir ekilde öncelikli amaç, egemenlik kavram覺 ekseninde siyaset teorisinin temel sorunlar覺na 覺覺k tutmakt覺r.

 

AMAÇLAR:

                        Dersin temelde iki amac覺 olduu söylenebilir:

  1. Siyasal kuram覺n ne olduuna ve nas覺l kurulduuna dair bir çerçeve sunmak,
  2. Modern siyasal kuram覺n egemenlik kavram覺 temelinde genel bir görünümünü sunmak.

 

DEVAMLILIK VE KATILIM:

 

Üniversite Lisansüstü Eitim-Öretim Yönetmelii’nin 21. Maddesi uyar覺nca; “Örenciler derslere, uygulamalara ve s覺navlara kat覺lmak zorundad覺rlar. Örencilerin devam覺, ilgili öretim üyesince izlenir. Bir örencinin herhangi bir dersten yar覺y覺l içindeki devams覺zl覺覺, o dersin yar覺y覺l içindeki toplam süresinin yüzde otuzunu geçemez. Geçmesi durumunda örenci dönem sonu s覺nav覺na al覺nmaz ve kendisine bu dersten NA notu verilir.”

 

DEERLEND襤RME:

Üniversite Lisansüstü Eitim-Öretim Yönetmelii’nin 22. Maddesi uyar覺nca; “Örenciye verilecek yar覺y覺l sonu ders notu, öretim eleman覺 taraf覺ndan, derse devam, dönem içi çal覺malar覺, ara s覺navlar, yar覺y覺l sonu s覺nav覺, seminer ödevi/proje çal覺mas覺 dikkate al覺narak takdir olunur.”

 

Bu dorultuda dersle ilgili notland覺rma aa覺daki üç kriter temel al覺narak yap覺l覺r:

 

Birinci Vize: 20 puan

Final S覺nav覺: 50 puan

Sunum ve Dönem Projesi (襤stee Bal覺): 30 puan*

 

*Ders kapsam覺nda seçecekleri bir konuda sunum yapmak ve bunu belirtilen teslim tarihine kadar -biçim ve içerik aç覺s覺ndan bilimsel bir makalenin standartlar覺na uygun biçimde haz覺rlanm覺 bir dönem projesi olarak- sunmak isteyen örenciler bu yöndeki taleplerini dersin ilk haftas覺nda belirtmek zorundad覺r. Belirlenen sunum konusunu ya da sunum tarihini deitirmek söz konusu olamaz.

 

HATIRLATMA:

Derse kay覺tl覺 örencilerin projelerini zaman覺nda (saat dahil) teslim etmemesi durumunda notland覺rman覺n “sunum ve dönem projesi” kategorisinden SIFIR ald覺klar覺 kabul edilir. Projede herhangi bir intihal giriimiyle kar覺la覺lmas覺 durumunda ise örenci –s覺navlardaki ve dersteki genel performans覺 ne düzeyde olursa olsun- dersten kalm覺 say覺l覺r ve hakk覺nda disiplin ilemi balat覺l覺r.

 

ÖNEML襤 TAR襤HLER:

 

Birinci Vize: 12 Nisan 2018

Final: 17 May覺s 2018

Proje Teslim Tarihi 襤çin Son Gün: 27 May覺s 2018 Pazar 13:00.

 

 

TARTIMA KONULARI:

                             1. Carl Schmitt: Siyasal Olan (15 ubat 2018)

               Leo Strauss, Politika Felsefesi Nedir? (Öteki)

               Carl Schmitt, Siyasal Kavram覺 (Metis)

               Carl Schmitt, Siyasi 襤lahiyat (Dost)

               Bünyamin Bezci, Carl Schmitt’in Politik Felsefesi (Paradigma)

               M. Ertan Karde, Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Kar覺 (襤letiim)

                              

2. Carl Schmitt: Egemen (22 ubat 2018)

Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi (Dost)

Carl Schmitt, Kanunilik ve Meruiyet (襤thaki)

Carl Schmitt, Dictatorship (Polity)

Carl Schmitt, Partizan Teorisi (Nika)

H. Bahad覺r Türk, “Radikal Demokraside Siyasal Temsil Sorununu Carl Schmitt Üzerinden Düünmek” (Kayg覺, say覺 27)

 

3. Giorgio Agamben:   Homo Sacer (1 Mart 2018)

Giorgio Agamben, Kutsal 襤nsan (Ayr覺nt覺)

Giorgio Agamben, 襤stisna Hali (Otonom)

Giorgio Agamben, Tan覺k ve Ariv (Dipnot)

Giorgio Agamben, Dünyeviletirmeler (Monokl)

Alex Murray, Giorgio Agamben (Phoenix)

H. Bahad覺r Türk, “Kafkaesk Bir Siyasal Düünce” (Toplum ve Bilim, say覺 141)

 

4. Giorgio Agamben: Potansiyel (8 Mart 2018)

Giorgio Agamben, Nesir Fikri (Metis)

Giorgio Agamben, Ç覺plakl覺klar (Alef)

Giorgio Agamben, Gelmekte Olan Ortakl覺k (Monokl)

H. Bahad覺r Türk, "Potansiyeli Tahayyül Etmek: Agamben'in Bartleby'si", Kilikya Felsefe Dergisi (2017, say覺 1)

 

 

5. Walter Benjamin: Yasa (15 Mart 2018)

Walter Benjamin, iddetin Eletirisi Üzerine (iddetin Eletirisi Üzerine içinde. Metis)

Walter Benjamin, "Tarih Kavram覺 Üzerine" (Pasajlar içinde. YKY)

Aykut Çelebi, “Kurald覺覺 Durumlarda Karar Vermek: Carl Schmitt ve Walter Benjamin Üzerine Bir 襤nceleme (Defter, say覺 42).

Werner Hamacher, “Afformatif, Grev” (iddetin Eletirisi Üzerine içinde. Metis)

David Pan, "Against Biopolitics: Walter Benjamin, Carl Schmitt and Giorgio Agamben on Political Sovereignty and Symbolic Order" (The German Quarterly, 82 (1), 2009)

 

6. Walter Benjamin: iddet (22 Mart 2018)

                                Jacques Derrida, “Yasan覺n Gücü” (iddetin Eletirisi Üzerine içinde. Metis)

                                Byung-Chul Han, iddetin Topolojisi (Metis)

                                Tacettin Erturul, "Bir Benjamin    Okumas覺:  iddet, Yasa ve Adalet" (Walter Benjamin ve Politik Felsefesi içinde. 襤thaki)

      Ate Uslu, “Politik ve Entelektüel Balam覺  襤çinde Walter Benjamin’in iddet Teorisi” (Walter Benjamin ve Politik Felsefesi içinde. 襤thaki)

     Robert Cover, “iddet ve Söz” (iddetin Eletirisi Üzerine içinde. Metis)

     Slavoj 鬚i鱉ek, Violence (Profile Books)

               

7. Wendy Brown: (Neo)-liberalizm ve Egemenlik (29 Mart 2018)

                                Wendy Brown, Yükselen Duvarlar, Zay覺flayan Egemenlik (Metis)

                                Wendy Brown, Halk覺n Çözülüü (Metis)

      Wendy Brown, “Learning to Love Again: An Interview with Wendy Brown” (Contretemps, 6)

      Wendy Brown, “Interview” (http://www.e-ir.info/2017/04/25/interview/)

 

8.  Jean-Luc Nancy: Demokrasi (5 Nisan 2018)

                                Jean-Luc Nancy, Demokrasinin Hakikati     (Monokl)

     Jean-Luc Nancy, “Sonlu ve Sonsuz     Demokrasi” (Demokrasi Ne Âlemde? içinde. Metis)

                                Alain Badiou, “Demokrasi Bayra覺” (Demokrasi Ne Âlemde? içinde. Metis)

                 Jacques Rancière, Demokrasi Nefreti (襤letiim)

                                H. Bahad覺r Türk, “Jean-Luc Nancy Düüncesinde Demokrasi Kavram覺 Üzerine Genel Bir Deerlendirme” (Kayg覺, say覺 29)

 

9. Ara S覺nav (12 Nisan 2018)

 

10. Sunumlar (19 Nisan-10 May覺s 2018)

 

11. Genel Tart覺ma ve Final (17 May覺s 2018)

 

Syllabus